CONTENT OF SPECIAL NUMBER: academician M.H. Shakhtakhtinski

2022 C az

Ş.M. Əhədzadə, A.M. Həşimov, T.K. Nurubəyli, ZnO-polimer əsaslı kompozit varistorlarda nümunələrin optimal faizlərinin təyini

03  pdf 
2022 C az

Seyfəddin Cəfərov, Billurə Hacıyeva, Karbonla əhatə olunmuş dəmir və nikel nanohissəciklərin sintezi, quruluşu və maqnit xassələri

08  pdf 
2022 C az

Valeh İ. Baxşəli, B.H. İbrahimov, Nanomexanika – müasir və gələcək texnikanın və maşınşünaslığın elmi əsasıdır

11  pdf 
2022 C az

T.X. Hüseynov, B.B. Davudov, M.N. Ağayev, E.A. Rəsulov, Ş.A. Allahverdiyev, Civə buxarinin elektrik boşalmasında ionların paylanma funksiyası

16  pdf 
2022 C az

N.B. Mustafayev, Bismut və stibium əsasında hazırlanmış kompozisiyalı superqəfəs strukturlarının enerji zona quruluşu

19  pdf 
2022 C az

P.H. İsmayılova, A.İ. Həsənov, S.S. Abdinbəyov, A.Ə. Hacıyeva, X.Ş. Əlibəyov,
(TlGaS2)1-x(Nd2S3)x (0≤x≤0,007) monokristallarının optik və fotoelektrik xassələri

24  pdf 
2022 C az

Э.Р. Гасанов, С.А. Гусейнова, С.С. Ахадова, В.М. Гаджиева, Флуктуационная устойчивость в системе с электронной температурой

27  pdf 
2022 C az

С.Т. Азизов, А.С. Гасанова, Исследование комплексной диэлектрической проницаемости хлорбензола в диапазоне микроволн

30  pdf 
2022 C az

A.F. Qoçuyeva, F.F. Yəhyayev, Manqan ferrit nanohissəciklərinin struktur və termofiziki xüsusiyyətləri

33  pdf 
2022 C az

Ç.İ. Əbilov, M.Ş. Həsənova, E.K. Qasımova, N.T. Hüseynova,
CuCr2Te4 kristalı əsasında maqnit diod quruluşunun yaradılması və bəzi parametrlərinin xüsusiyyətləri

37  pdf 
2022 C az

L.H. Həsənova, A.Z. Abasova, Elektron şüalanmasının GaSe və InSe monokristalının fotoelektrik xassələrinə təsiri

40  pdf 
2022 C az

S.A. Nəbiyeva, YbxBi2Te3 kristallarının termoelektrik xassələrinə dəmləmənin təsiri

43  pdf 
2022 C az

S.M. Əsədov, S.N. Mustafayeva, C.T. Hüseynov, AgGaS2 monokristalının rentgen həssaslığı

47  pdf 
2022 C az

N.M. Abdullayev, S.R. Əzimova, Laylı Bi2Те2,70,3 kristalının nikellə interkalyasiyası

51  pdf 
2022 C az

A.M. Əliyeva, GaSe nanozərrəciklərinin fotokeçiriciliyi

55  pdf 
2022 C az

Ə.Ş. Abdinov, R.F. Babayeva, S.İ. Əmirova, N.Ə. Rəhimova, E.A. Rəsulov,
p-GaSe/n-InSe anizotip heterokeçidlərinin parametr və xarakteristikalarının yaxşılaşdırılmasının mümkünlüyü haqqında

57  pdf 
2022 C az

M.Ə. Qurbanov, G.X. Hüseynova, Z.A. Dadaşov, İ.S. Ramazanova, Ü.V. Yusifova, A.F. Nurəliyev,
Polimer – seqnetopyezokeramika kompozitlərdə elektrik effektləri

61  pdf 
2022 C az

H.B. İbrahimov, R.Z. İbayeva, Anizotrop parabolik potensiallı kvant nöqtəli ifratqəfəslərdə altzonalar arası optik udulma

66  pdf 
2022 C az

P.A. Əsgərova, N.A. Əliyeva, Z.S. Əliyev, İ.R. Əmiraslanov, MnBi2Te4∙(Bi2Te3)n homoloji sıranın n=4 saylı üzvü MnBi10Te16 birləşməsinin kristal quruluşu

69  pdf 
2022 C az

Aysel B. Rəhimli, İmaməddin R. Əmiraslanov, Ziya S. Əliyev, Ortorombik GaInS3 kristallarının üzvi molekullarla interkalyasiyasının seçiciliyi

72  pdf 
2022 C az

V.M. Hacıyeva, S.A. Hüseynova, G.K. Abdullayeva, Ssenari üzrə enerji sektoru tərəfindən qlobal su istifadəsi

75  pdf 
2022 C az

A.M. Həşimov, K.B. Qurbanov, L.Ç. Süleymanova, N.M. Piriyeva, R.Ə. Muradova, Polietilentereftalat polimer materialında üst makromolekulyar struktur – xassə əlaqələrinin tədqiqi

80  pdf 
2022 C az

Nəriman Rəhmanov, S.Ə. Əfəndiyev, R.S. İsmayılov, BEM-lərin tətbiqi zamanı 1 kvt-saat elektrik enerjisinin istehsalına olan şərti yanacağın stoxastik proqnoz modeli

84  pdf 
2022 C az

Xalid Hidiyev, PbBi4Te7 strukturunun ellipsometriyada araşdırılmış optik xüsusiyyətlərinin modelləşdirilməsi və zolaqarası icazəli keçidlər

89  pdf 
2022 C az

R.N. Mehdiyeva, İ.M. Nuruyev, M.A. Nuriyev, γ- şüalanma ilə modifikasiya olunmuş p(VDF-TeFe)/Si kompozitlərının yük halı

91  pdf 
2022 C az

Cavid Cəlilli, Neft nümunələrinin optik xassələrinin araşdırılması və modelləşdirilməsi

95  pdf 
2022 C az

В.М. Алиев, Г.И. Исаков, В.И. Эминова, С.З. Дамирова, Размытие фазовых переходов в Y0,7Cd0,3Ba2Cu3O7-δ ВТСП материале

97  pdf 
2022 C az

A. İsayev, H.İ. Məmmədova, S.İ. Mehdiyeva, R.İ. Ələkbərov, N.N. Eminova,
As – Ge – Se və As – Ge – Te halkogenid şüşəyəbənzər maddələrinin lokal quruluşu

100  pdf 
2022 C az

S.B. Bağırov, Akademik Emin Şaxtaxtinski haqqında xatirələr

105  pdf 
2022 C en

G.Z. Bagiyeva, G.D. Abdinova, T.D. Aliyeva, N.M. Akhundova, D.Sh. Abdinov, Electricity and heat transfer in tin telluride single crystals with different cation vacancy concentration

03  pdf 
2022 C en

Kh.R. Akhmedova, Electret properties of compositions PE+xvol.%TlInSe2 and PE+xvol.t%TlInSe2+yvol.%Al

07  pdf 
2022 C en

A.I. Mammadov, S.A. Mammadov, R.Z. Mehdiyeva, B.A. Baykulov, R.R. Safarov, L.A. Ismailzade, Sonar based on piezocomposite transducers

09  pdf 
2022 C en

A.E. Mammadova, Dynamics of the current stage of evolution of the universe in the generalized basic model of chaplygin gas

18  pdf 
2022 C en

Sevinj S.Osmanova, Shujayat A. Zeynalov, Sharafkhanim V. Aliyeva, Eldar M. Gojaev, Influence of uv irradiation and biofillers on the Ir spectrum of LDPE

21  pdf 
2022 C en

Elvin Alizade, Plasmonic behaviors of MnBi2Te4•n(Bi2Te3) ın ultraviolet (uv) ranges

25  pdf 
2022 C en

Sh.O. Eminov, Kh.D. Jalilova, S.A. Aliyev, N.N. Musayeva, A.A.Rajabli, G.H. Mammadova, J.A. Guliyev, S.H. Abdullayeva, I.I. Gurbanov, Structural and optical properties of electrochemically fabricated Tio2 thin films

27  pdf 
2022 C en

G.E. Dashdamirova, Electron diffraction study of the temperature-time dependences of crystallization of nanothick amorphous CuIn5Te8 films

33  pdf 
2022 C en

E.M. Godzhaev, F.Sh. Kerimov, A.M. Alekperov, Influence of uv irradiation on the electrical properties of a high-density polyethylene film modified with phthalimide additive

38  pdf 
2022 C en

E.R. Hasanov, Sh.G. Khalilova, G.M. Mammadova, R.Z. Javadova, Thermomagnetic waves in unstable anisotropic conducting media

41  pdf 
2022 C en

E.A. Isayeva, G.I. Isakov, M.H. Kazimov, About unusual angle dependence of hall’s coefficient in GaSb – V2Ga5 eutectic composition from the zadeh’s “fuzziness” point of view

45  pdf 
2022 C en

G.S. Hajıyeva, F.A. Kaziımova, T.Sh. Ibrahimova, O.B. Tagiev, Influence of heating rate on the parameters of thermo-lighting method in EuGa2S4: Er3+ crystals

48  pdf 
2022 C en

V.F. Gremenok, V.V. Khoroshko, A.N. Pyatlitsky, T.V. Piatlitskaya, N.N. Musayeva, Microstructure of Cu2ZnSnSe4 films on flexible substrates for photovoltaic applications

53  pdf 
2022 C en

U.F. Samadova, I.H. Zakiyeva, U.M. Safarzade, A.O. Mamedov, Nanoparticle size effect on water vapour adsorption by SS-(CuInSe2)1-x (MnSe)x (x=0.1)

56  pdf 
2022 C en

S.S. Huseynova, S.O. Mammadova, M.V. Gojayeva, First-principles study of lithium adsorption on SiC

61  pdf 
2022 C en

I.A. Abdullaeva, G.D. Abdinova, T.I. Pirieva, H.F. Alieva, M.M. Tagiyev, Effect of gamma radıatıon on the electrıcal propertıes of a solıd solutıon Bi0.85Sb0,15 ˂Te˃ modıfıed wıth ZrO2

64  pdf 
2022 C en

F.N. Tatardar, Effects of electric discharge plasma treatment on the polymer composites

70  pdf 
2022 C en

A.A. Musayev, E.R. Yuzbashov, Temperature dependence of the kinetic coefficients of Bi0.94Sb0.06 alloy

75  pdf 
2022 C en

Z. Kadiroglu, Photoelectrical and luminescent properties composites based on semiconductor CdIn2S4 and polymer

82  pdf 
2022 C en

Olesya Kalmatskaya Alekseevna, Zahra Aliyeva Jafar, Fluorescent induces of plant leaves treated with heavy metal chlorides

85  pdf 
2022 C en

T.K. Nurubeyli, S.I. Hasanova, N.Sh. Cefer, Neutralization and purification of natural waters from heavy metals in coastal araz river

87  pdf