2022 L.M. Imanov  M.H. Shakhtakhtinski  2023 H.Ə. Əliyev  Türkiyə  2024 2025 2026 2027 2028

CONTENT OF SPECIAL NUMBER: academician L.M. Imanov

2022 C az

Ş.M. Əhədzadə, A.M. Həşimov, T.K. Nurubəyli, ZnO–polimer əsaslı kompozitlərin infraqırmızı spektrlərinin analizi və keramik fazanın dielektrik parametrlərinin spektroskopiyası

03  pdf 
2022 C az

Ç.İ. Əbilov, E.M. Qocayev, M.Ş. Həsənova, E.K. Qasımova, (In2Te3)0,99(PbTe)0,01 kristallarında fotokeçiricilik spektrlərinin xüsusiyyətləri

08  pdf 
2022 C az

T. X. Hüseynov, E. A. Rəsulov, Ş. A. Allahverdiyev, En kəsiyi müntəzəm dəyişən neon plazmasının dinamik xassələri

11  pdf 
2022 C az

H.B. İbrahimov, R.Z. İbayeva, Yarımkeçirici ifratqəfəslərdə müxtəlif səpilmə mexanizmləri ilə işığın sərbəst ükdaşıyıcılarla udulması

14  pdf 
2022 C az

E.R. Əliyeva, Polimer kompozisiyanın elektrik dağılma prosesinin elementar aktları

19  pdf 
2022 C az

N.A. İsmayılova, S.Q. Əsədullayeva, Mn:ZnGa2S4 birləşməsinin maqnit xassələrinin DFT hesablamaları

23  pdf 
2022 C az

M.Ə. Qurbanov, Z.A. Dadaşov, G.X. Hüseynova, İ.S. Ramazanova, Ü.V. Yusifova, Polyar və qeyri-polyar polimer əsaslı kompozitlərdə dielektrik xüsusiyyətləri və xüsusi istilik tutumunun öyrənilməsi

26  pdf 
2022 C az

Л.Г. Гасанова, A.З. Абасова, Влияние γ-квантов на примесную люминесценцию Cu3In5S9

32  pdf 
2022 C az

С.Н. Гарибова, С.И. Мехтиева, А.И. Исаев, Р.Ф. Садыхлы,
Перенос ноcителей заряда в структуре Al–Se95As5<EuF3>−Te в сильных электрических полях

35  pdf 
2022 C az

С.У. Атаева, С.И. Мехтиева, А.И. Исаев, Влияние легирования (редкоземельным элементом) самарием на структурные особенности халькогенидного стеклообразного полупроводника Se95Te5

41  pdf 
2022 C az

P.H. İsmayılova, N.Z. Həsənov, K.M. Hüseynova, S.B. Kazımov, Ə.B. Məhərromov,
Dopinq olunmuş (TlGaSe2)1-x(Nd2Se3)x (0≤x≤0,007) monokristallarının bəzi fiziki xassələri

47  pdf 
2022 C az

X.Ə. Həsənova, Məxsusi və qalayla aşqarlanmış Bi0,84Sb0,16 ərintilərində valent zonası

50  pdf 
2022 C az

Э.Р. Гасанов, С.С. Ахадова, В.М. Гаджиева, С.А. Гусейнова, Флуктуация пространственно однородной системы с отрицательной дифференциальной проводимостью

53  pdf 
2022 C az

С.Т. Азизов, О.А. Алиев, Диэлектрическая релаксация бромбензола в микроволновом диапазоне

57  pdf 
2022 C az

K.B. Qurbanov, E.C. Qurbanov, F.Ş. Cəfərova, Z.A.Tağıyeva, Dənli bitki toxumlarının əkin qabağı yüksək gərginlikli elektrik qaz boşalmalarının təsirləri vasitəsilə bioloji aktivləşdirilməsi

61  pdf 
2022 C az

S.Q. Əsədullayeva, N.A. İsmayılova,
Nadir torpaq elementləri ilə aşqarlanmış şüşə xalkogenidlərin fotolüminessensiya xassələri

65  pdf 
2022 C az

A.M. Həşimov, N.R. Rəhmanov, M.M. Shadmesgaran, Z.A. Tağıyeva, Elektrik şəbəkələrində çox yanaşma optimallaşdırma məsələlərinin layihələndirməsi

68  pdf 
2022 C az

A.F. Qoçuyeva, D.Ə. Məmmədov, F.F. Yəhyayev, Manqan ferrit nanohissəciklərinin termofiziki və optik xüsusiyyətləri

74  pdf 
2022 C az

G.S. Hacıyeva, F.A. Kazımova, E.Q. Əsədov, N.C. Məmmədov,
Üçqat gümüş xalkogenidlərdə elektrodiffuzion potensialın yaranma mexanizmi

79  pdf 
2022 C az

Aynur Qəhrəmanova, Ag8Ge1-xMnxTe6 ərintilərinin termoelektrik xassələri

81  pdf 
2022 C az

A.Ə. Hadıyeva, P.B. Əsilbəyli, A.R. Sadıqova, İ.M. İsmailov, Xarici amillərin təsirindən sonra polipropilen+nanogil nanokompozitlərin elektrik parçalanmasinda molekulyar proseslər

84  pdf 
2022 C az

A.M. Həşimov, L.Ç. Süleymanova, K.B. Qurbanov, N.M. Piriyeva, R.Ə. Muradova, Xətti polimer sistemlərdə üst makromolekul strukturların tədqiqi

89  pdf 
2022 C az

V.H. Həsənov, İ.K. Əliyeva, X.M. Əliyev, Polimerlərin elektrik dağılma kinetikasında yığılma prosesləri

92  pdf 
2022 C az

A.Ç. Məmmədova, Cu2Se – Ga2Se – In2Se3 sisteminin nazik təbəqələrində fazaəmələgəlmə və faza çevrilmələri

96  pdf 
2022 C az

Eldar Mehralı Qocayev, Çingiz İldırım Əbilov, Mehriban Şirin Həsənova, Vaqif Cavad Rüstəmov,
TlInTe2-TlGaTe2 sistemində bərk məhlulların volt-amper xarakteristikası

100  pdf 
2022 C az

T.R. Mehdiyev, A.M. Həşimov, Ş.N. Əliyeva, İ.F. Yusibova, (Ni-Zn) ferroşpinel nanotozlarının spin momentləri

103  pdf 
2022 C az

A.M. Əliyeva, GaSe nanozərrəciklərinin optik xassələri

107  pdf 
2022 C az

Ə.İ. Məmmədov, R.Z. Mehdiyeva, S.H. Cabarov, R.E. Hüseynov, A.H. Əsədov, X.Ə. Əhmədov,
BaFe12-xAlxO19 heksaferritlərinin quruluş və maqnit xassələrinin tədqiqi

110  pdf 
2022 C az

M.M. Babayev, X.B. Sultanova, Yarımkeçirici kvant çuxurlarında və həcmi kristallarda termoelektrik hərəkət qüvvəsi

120  pdf 
2022 C az

S.İ. Mehdiyeva, R.İ. Ələkbərov, S.M. Məmmədov, Ge-As-Se-S xalkogenid şüşəvari maddələrində lokal quruluşun tədqiqi

125  pdf 
2022 C az

З.М. Захрабекова, В.К. Кязимова, Э.М. Исламзаде, А.И. Алекперов, П.А. Аскерова, Р.А. Гасанова, Выращивание кристаллов InAs-GaAs методом Бриджмена с использованием подпитывающего стержня

128  pdf 
2022 C az

E.K. Yaqubov, Cu-Al əsaslı ovuntu kompozisiyalarının maye fazalı bişirilməsi prosesinin bəzi fiziki parametrləri

132  pdf 
2022 C az

Ш.М. Нагиев, А.М. Джафарова, Ш.А. Амирова, О квантовых функциях распределения полуограниченной модели линейного гармонического осциллятора

137  pdf 
2022 C az

Q.İ. İsaqov, A.Ə. İsmayılov, Ə.Ə. İsmayılov, InSe laylı kristallarında yaranan defektlər

141  pdf 
2022 C az

Ü.İ. Aşurova, G.K. Abdullayeva, Müxtəlif günəş-istilik enerjisinin əsasları

144  pdf 
2022 C az

Y. Suyerli Qaffari, Leyzer lǝ Grifit dǝneylǝrinǝ tǝzǝ açılar

149  pdf 
2022 C az

R.S. İsmayılov, MDB ölkələrində elektroenergetikanın inkişafının mövcud vəziyyəti və BEM-lərdən istifadə səviyyəsi

153  pdf 
2022 C az

S.R. Əzimova, N.M. Abdullayev, Laylı Bi2Te2.7Se0.3<Ni> kristallarında optik əksolunma

158  pdf 
2022 C en

E.R. Hasanov, Sh.G. Khalilova, G.M. Mammadova, R.K. Mustafayeva, Excitation of unstable waves in two-valley semiconductors of the GaAs type in external electric and magnetic fields

03  pdf 
2022 C en

T.D. Ibragimov, A.R. Imamaliyev, G.F. Ganizade, The carr-helfrich effect in liquid crystal MBBA doped with SWCNTs

07  pdf 
2022 C en

S.T. Huseynova, A.Ch. Izmailov, On trapping and slowdown of molecules in collimated beams by electromagnetic potential wells deepening over time

11  pdf 
2022 C en

A.S. Huseynova, G.A.Muradova, Photoluminescent effect in composites
PP + 0.5% MnO2 and PP + 1% MnO2

16  pdf 
2022 C en

S.O. Mammadova, S.S. Huseynova, A.Y. Sharifli, Gold atom adsorbed on graphene supercell model

19  pdf 
2022 C en

V.F. Gremenok, V.V. Khoroshko, T.N. Osmolovskaya, N.N. Musayeva, B.M. Izzatov, Temperature-dependent study of Raman spectra of Cu2ZnSnSe4 single crystals

23  pdf 
2022 C en

S.N. Mustafaeva, S.S. Guseinova, M.M. Asadov, The effect of defect formation in the crystal lattice on the electronic structure and dielectric properties of GaSe<Tl> single crystals subjected to γ-irradiation

26  pdf 
2022 C en

T.D. Ibragimov, O.B. Tagiev, I.S. Ramazanova, T.Sh. Ibrahimova, E.G. Asadov, A.F. Nuraliyev,
Dielectric and conductivity properties of polyethylene doped with CaGa2S4:Eu+2

33  pdf 
2022 C en

F.N. Tatardar, Piezoelectric properties of the active-matrix hybrid composites

38  pdf 
2022 C en

T.D. Dzhafarov, A.H. Bayramov, S.X. Ragimov, A.R. Imanaliyev, E.A. Bagiyev, A.M. Karimova, S.G. Asadullayeva, J.N. Jalilli, SnO/Porous Silicon heterostructure based humidity sensor

41  pdf 
2022 C en

I. Nasibov, Z. Kadiroglu, Effect of various polycrystalline hydrocarbon matrixes on the electronic vibrational spectra of free benzyl radicals

46  pdf 
2022 C en

Aysel B. Rahimli, Imamaddin R. Amiraslanov, Ziya S. Aliev, Intercalation of ethylenediamine molecules into orthorhombic In1.2Ga0.8S3 single crystals

50  pdf 
2022 C en

M.G. Kyazumov, S.M. Rzayeva, E.A. Isayeva, L.V. Rustamova, N.A. Aliyeva,
The investigation of the Ga0,8In1,2S3 thin crystal films by means of electron diffraction method of rotation

52  pdf 
2022 C en

Kamala K. Azizova, Imamaddin R. Amiraslanov, Ziya S. Aliev, Zakir A. Jahangirli,
Crystal structure peculiarities of the new solid solutions in the InSe-GaSe system

55  pdf 
2022 C en

Faik Mikailzade, Serdar Gökçe, Tofig G. Mammadov, Arzu I. Najafov, Mirhasan Yu. Seyidov,
Electron paramagnetic resonance studies of TlIn0.984Fe0.016S2 solid solution

58  pdf 
2022 C en

Zafar Kadiroglu, The kinetics of the relaxation of negative photoconductivity in CdIn2S4:Cu single crystals

65  pdf 
2022 C en

Asimov A. Ahmed, Karimli R. Nazrin, Structural properties of the photochemically grown CdS thin films

69  pdf 
2022 C en

I.I. Abbasov, M.A. Musayev, J.I. Huseynov, D.J. Askerov, R.Sh. Rahimov, S.Q. Nuriyeva, A.J. Mammadova, Study of spatially separated luminescence centers of polycrystalline CVD ZnSe with excess of selenium and oxygen using different fluorescence spectrometers

72  pdf 
2022 C en

K.Sh. Gahramanov, S.Sh. Gahramanov, Kh.V. Aliquliyeva, Z.I. Badalova, N.A. Abdullayev,
Impurity type influence on shape of interlayer nanostructures in bismuth chalcogenides

74  pdf