18.09.2023


 

Konfransın materialları “AJP Fizika C” jurnalının xüsusi buraxılışında dərc olunacaq. Məruzələrin azərbaycan, ingilis dilindəki mətnləri (A4, şəkillər də daxil olmaqla) elektron şəklində təqdim olunur. Məruzələrin mətni Microsoft Word proqramında, Times New Roman şriftində, ölçüsü 12pt, jpg (300dpi) şəklində, səhifənin parametrləri yuxarı, aşağı, sağ və sol tərəflərdən 2 sm olmaqla tərtib olunmalıdır. Başlıqdan aşağıda müəlliflərin adı və atasının adının baş hərfləri, soyadı, sonra təşkilatın, şəhərin və ölkənin adı, müəllifin elektron poçtu, abstrakt və açar sözlər yazılır.
Bakı şəhərinin institut və təhsil müəssisələrinin əməkdaşlarının nəzərinə: məqalələr 01 Noyabr 2023-cü il tarixinədək birbaşa redaksiyaya təqdim olunmalıdır.
Şəhərdən kənarda olanlar məqalələri jophphysics@gmail.com e-mailinə 01 Noyabr 2023-cü il tarixinədək göndərə bilərlər.

Materials of the conference “AJP Fizika C” will be published in a special issue of "AJP Physics C" journal. Texts of articles in Azerbaijani or English (A4, including pictures) are presented in electronic form. The text of articles should be written in Microsoft Word, font -Times New Roman, size 12pt, images - jpg (300dpi), page margins 2 cm.
Below the title, the authors' surname, first name and patronymic initials are written, followed by the name of the organization, city and country. Author's email. Abstract and keywords.
To the attention of employees of institutes and educational institutions of Baku city: articles must be presented directly to the editorial office by November 01, 2023.
Out-of-towners can send articles to jophphysics@gmail.com by November 01, 2023.