16.03.2023


Konfransın materialları “AJP Fizika C” jurnalının xüsusi buraxılışında dərc olunacaq. Məruzələrin azərbaycan, ingilis dilindəki mətnləri (A4, şəkillər də daxil olmaqla) elektron şəklində təqdim olunur. Məruzələrin mətni Microsoft Word proqramında, Times New Roman şriftində, ölçüsü 12pt, jpg (300dpi) şəklində, səhifənin sahələri yuxarı, aşağı, sağ və sol tərəflərdən 2 sm olmaqla tərtib olunmalıdır. Başlıqdan aşağıda müəlliflərin soyadı, adı və atasının adının baş hərfləri, sonra təşkilatın, şəhərin və ölkənin adı yazılır. Müəllifin elektron poçtu. Abstrakt və açar sözlər.
jophphysics@gmail.com e-mailinə göndəriləcək məqalələr 10 May 2023-cü il tarixinədək qəbul olunur.

Materials of the conference will be published in a special issue of "AJP Physics C" journal. Texts of articles in Azerbaijani or English (A4, including pictures) are presented in electronic form. The text of articles should be written in Microsoft Word, font -Times New Roman, size 12pt, images - jpg (300dpi), page margins 2 cm. Below the title, the authors' surname, first name and patronymic initials are written, followed by the name of the organization, city and country. Author's email. Abstract and keywords.
Articles to be sent to jophphysics@gmail.com are accepted until May 10, 2023.