Şöbələr az / ru / en
 Adı, atasının, soyadı  Laboratoriya, şöbə  E-mail Telefon
  1.1  prof. H.B. İbrahimov  İcraçı direktor, "Yarımkeçiricilərdə və yarımkeçirici nanostrukturlarda köçürmə hadisələri"  guseyn@physics.ab.az  +99412 539 72 11
  1.2  e.d. R.N. Rəhimov  Yarımkeçiricilərdə aşqarlar  rashadrahim48@gmail.com  +99412 539 32 18
  1.3  f.ü.f.d. Z.Yu. Seyidov  Bərk cisimlərdə rezonans hadisələri  zsyu@mail.ru  +99412 432 27 49
  1.4  prof. N.A. Abdullayev  Almazabənzər və çoxkomponentli birləşmələrin optik və transport xassələri  abnadir@mail.ru  +99412 539 51 63
  1.5  e.d. H.N. Vəzirov  Vakuum fotoelektronikası  vezirov55@gmail.com  +99412 432 47 25
  1.7  müxbir üzv V.A. Hüseynov  Kosmik şüa mənbələri fizikası  vgusseinov@yahoo.com  +99412 432 37 60
  1.8  e.d. T.K. Nurubəyli  Yüksək gərginliklər fizikası və texnikası  sabina_hasanova@yahoo.com  +99412 539 31 16
  1.9  f.ü.f.d. Ş.N. Əliyeva  Ferromaqnit maddələrin rezonans spektroskopiyası  aliyeva.shahla2020@gmail.com  +99412 539 32 23
  2.1  f.ü.f.d. N.N. Musayeva  Nanomaterialların tətbiqi texnologiyaları  nahida@mail.ru  **************
  2.2  f.e.d. R.B. Cabbarov  Bionanostrukturlar fizikası  rasim.jabbarov69@gmail.com  +99412 539 40 57
  2.3  f.ü.f.d. V.S. Tağıyev  Bərk cisim nəzəriyyəsi  v_tagiyev@yahoo.com  +99412 539 20 43
  2.4  prof. Z.A. Cahangirli  Nanokristallar fizikası  zakircahangirli@yahoo.com  +99412 539 34 16
  2.5  e.d. R.İ. Ələkbərov  Qeyri-kristallik yarımkeçiricilərin fizikası  msalima.science@gmail.com  +99412 539 35 28
  2.6  prof. T.Q. Məmmədov  Optoelektronika  mamedov_tofik@mail.ru  +99412 539 74 79
  2.7  prof. A.H. Bayramov  Nazik təbəqəli strukturlar  bayramov@physics.ab.az  +99412 539 13 08
  2.8  e.d. Ş.O. Eminov  İnfraqırmızı fotoelektronika və plazma hadisələri  shikhamirem@gmail.com  +99412 432 43 36
  2.10  akad. N.T. Mammədov  Spektroskopik ellipsometriya  n.mamedov@physics.ab.az  +99412 537 32 59
  2.12  prof. Ş.M. Nağıyev  Nüvə və yüksək enerjilər fizikası  shakir.m.nagiyev@gmail.com  +99412 539 32 61
  2.13  prof. E.M. Şahverdiyev  Dinamik sistemlərdə xaos  elman_shahverdiev58@mail.ru  +99412 537 21 49
  2.14  prof. A.İ. Nəcəfov  Materialşünaslıq  arzunad@mail.ru  +99412 539 47 33
  2.17  e.d. İ.R. Əmiraslanov  Kristalloqrafiya  iamiraslan@gmail.com  ***************
  2.18  e.d. E.İ. Cəfərov  Kvant informatikası  eljaf@yahoo.com  ***************
  2.19  e.d. A.Ç. İzmaylov  Qazların spektroskopiyası  izmailov57@yahoo.com  ***************
  3.1  prof. Q.İ. İsaqov  Darzolaqlı yarımkeçiricilər və yuxarıtemperaturlu ifratkeçiricilər  gudratisa@gmail.com  +99412 539 32 59
  3.2  prof. O.B. Tağıyev  Yarımkeçiricilərdə tarazlıqda olmayan elektron proseslərinin fizikası  oktay58@mail.ru  +99412 539 67 95
  3.4  akad. C.Ş. Abdinov  Bərk cisim elektronikası  tunzalaaliyeva@mail.ru  +99412 432 27 16
  3.5  A.N. Nazarov  Epitaksial təbəqələr və strukturlar  afinnazarov@yahoo.com  +99412 432 47 04
  3.6  akad. A.M. Paşayev  Akustooptika  afig.gasanov.51@mail.ru  +99412 539 58 08
  3.7  f.ü.f.d. P.H. İsmayilova  Kristallofisika  ***************  +99412 539 59 13
  3.8  e.d. T.C. İbrahimov  Nano- və aktiv kompozitlər fizikası  tdibragimov@mail.ru  ***************
  3.9  prof. Ə.İ. Mammədov  Ferroelektriklər və funksional materiallar  aliisak@yahoo.com  +99412 539 51 69
  4.1  f.ü.f.d. H.M. Əskərov  Patent işi və elmi-texniki ədəbiyyat fondu şöbəsi  ***************  +99412 539 27 08
  4.2  e.d. E.R. Həsənov  Ensiklopediya və terminologiya  ***************  +99412 539 72 18
  4.3  f.ü.f.d. R.B. Rüstəmov  Təhsil, Xarici və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsi  ***************  ***************