Azerbaijan Journal "Fizika"
Institute of Physics, Azerbaijan National Academy of Sciences

 Ana səhifə |  Главная |  Home 


Nəşriyyat

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu
H.Cavid pr., 131, AZ-1143, Bakı, Azərbaycan

Tel:   (99412) 539 32 23
Faks: (99412) 447 04 56
E-mail: jophphysics@gmail.com

Baş texniki redaktor: prof. Tələt Mehdiyev


Издательство

Институт Физики Национальной Академии Наук Азербайджана
пр. Г.Джавида, 131, AZ 1143, Бakу, Aзeрбaйджaн

Тел:  (99412) 439 32 23
Faкс: (99412) 447 04 56
E-mail: jophphysics@gmail.com

Главный технический редактор: проф. Талат Мехтиев


Publishing Office

Institute of Physics, Azerbaijan National Academy of Sciences
H.Javid ave., 131, AZ-1143, Baku, Azerbaijan

Tel:  (99412) 539 32 23
Fax: (99412) 447 04 56
E-mail: jophphysics@gmail.com

Technical editor-in-chief: prof. Talat Mehdiyev

 


Müəlliflər üçün məlumat

Məqalələr Microsoft Word (Windows 7, 8, 10) formatda e-mail ünvanına(jophphysics@gmail.com) göndərilməlidir
Jurnal iki seriyada nəşr olunur: ingilis və azərbaycan dilində Müəlliflər aşağıdakı qaydaların rəsmiləşdirilməsinə riayət etməlidirlər:

* A4-format, şrift: Times New Roman (10pt), sətirlər arası    interval: bir
* səhifə qaydaları: üst və alt - 2 sm, sol və sağ - 2 sm
* bir sütunlu şəkildə:
* məqalənin tam adı (12 pt, bold);
* müəlliflərin adı, atasının adı və soyadı: (12 pt, bold), iş yerinin    ünvanı(10pt, italics)
* e-mail:, telefon: və faks: (10 pt, italics);
* abstract (9 pt);
* ədəbiyyat (10 pt);

Məqalə, qrafiklər(300dpi), cədvəllər və ədəbiyyat da daxil olmaqla 12 səhifədən artıq olmamalıdır
Azərbaycan və ingilis dilində məqalə üçün Times New Roman şriftindən(10 pt) istifadə olunur


Информация для авторов

Статьи должны быть отправлены по e-mail (jophphysics@gmail.com) в формате Microsoft Word
(Windows 7, 8, 10)
Журналы выпускаются в двух сериях: английской и азербайджанской. Авторы должны соблюдать следующие правила оформление статей:

* A4-формат, шрифт: Times New Roman (10pt), межстрочный    интервал: один
* поля страницы: верх и низ - 2 cм, слева и справа - 2 cм
* одноколоночный режим
* полное название статьи (12 pt, bold);
* имя, отчество, фамилия всех авторов: (12 pt, bold),    рабочий адрес (10pt, italics)
* e-mail:, телефон: и факс: (10 pt, italics);
* абстракт (9 pt);
* литература (10 pt);

Статья не должна превышать 12 страниц, включая графики(300dpi), таблицы и литературу
Для статей на азербайджанском и английском языках используется шрифт Times New Roman (10 pt)


Information for Authors

The manuscripts are to be sent via e-mail (jophphysics.ab.az) in Microsoft Word (Windows 7, 8, 10) format.
The journal are available in two series: English and Azerbaijan The authors should have a form:

* A4-format, font: Times New Roman (10pt), lines interval: single.
* the page margins: top and bottom - 2 cm, left and right - 2 cm.
* in a single column form:
* full title of the paper (12 pt, bold);
* first name, middle initial, last name of the authors (12 pt, bold),    the address of work (10pt, italics)
* the e-mail: telephone: & fax: (10 pt, italics);
* abstract (9 pt)
* references (10 pt)

The paper should not exceed 12 pages including figures, tables and references.
Use font Times New Roman (10 pt) for papers in English and Azerbaijan.

© Copyright 2005 Institute of Physics. All Rights Reserved.Changed: 07.01.2016