2024   01   az   p.19-22 L.R. Babazadə1, Z.A. Cahangirli1*,
CdGa2Se4 kristalının dinamik xassələrinin təməl prinsiplərdən tədqiqi
 pdf 

ABSTRACT

Sıxlıq Funksionalı Metodundan istifadə etməklə fonon energetik hallar sıxlığı və Briluen zonasında fononların dispersiyası hesablanmışdır. A, B və E simmetriyaları üçün elementar qəfəsdə atomların yerdəyişmələri təyin olunmuşdur. Optik fononların hesablanmış tezlikləri infraqırmızı udma və Raman spektrlərindən eksperimental olaraq müəyyən edilmiş tezliklərə yaxşı uyğunluq təşkil edir. xy müstəvisində aşağı tezlikli optik fononların akustik fononlarla kəsişməsi müşahidə olunur.

Keywords: DFT, phonon spectrum, Phonon density of states, optical phonons.
PACS: 71.23An, 71.55Ht

DOI:-

Received: 18.03.2024

AUTHORS & AFFILIATIONS

1. Baku State University, 23 Akademik Zahid Khalilov street
2. Institute of Physics of the Ministry of Science and Education Republic of Azerbaijan, AZ-1143, Baku, 131. H.Javid ave.
E-mail: babazadeleman2@gmail.com

Graphics and Images

       

Fig.1       Fig.2        Fig.3

REFERENCIES

[1]   А.N. Georgobiani, S.I. Radautsan, I.M. Tiginyanu. Semiconductors, 19, 193 (1985).
[2]   I.S. Yahia, M. Fadel, G.B. Sakr, F.Y. Hanoglu, S.S. Shenouda, W.A. Faroog. J. Alloys Compd., 509, 4414 (2011).
[3]   R. Bacewicz, Y.P. Lottici, R. Rozetti. J. Phys. C, 12, 3603(1979).
[4]   T.G. Kerimova, R.X. Nani, E.Yu. Salaev, V.Ya. Shteinshriber. Semiconductors, 21, 1961 (1979).
[5]   Т.Г. Керимова, Р.Х. Нани, Н.Г. Дервишов, А.Ш. Хидиров, Ш.Н. Эфендиев. ФТТ, 23, 638 (1981).
[6]   A. Grzechnik, V. V. Ursaki, K. Syassen, I. Loa, I. M. Tiginyanu, and M. Hanfland. Journal of Solid State Chemistry 2001, 160, 205.
[7]   Г.Г. Гусейнов, Т.Г. Керимова, Р.Х. Нани, Э.Ю. Салаев. Изв. АН АзССР. Сер. физ.-мат. и техн. наук, 4, 59 (1980).
[8]   X. Gonze, J.M. Beuken, R. Caracas, F. Detraux, M. Fuchs. G.M. Rignanese, L. Sindic, M. Verstraete, G. Zerah, F. Jallet. Comput Mater. Sci., 25, 478 (2002).
[9]   J.P. Perdew, A. Zunger. Phys. Rev. B, 23, 5048 (1981).
[10]  N. Troullier and J. Martins. Efficient pseudopotentials for plane - wave calculations. Phys. Rev. B, 1991, v.43, p.1993-2006.
[11]  H. Monkhorst, J. Pack. Phys. Rev. B, 13, 5188 (1976).
[12]  P. Gianozzi, S. de Gironcoli, P. Pavone, S. Baroni. Phys. Rev. B, 43, 7231 (1991).
[13]  S. Baroni, S. de Gironcoli, A. Dal Corso, P. Gianozzi. Rev. Mod. Phys. 73, 515 (2001).
[14]  X. Gonze. Phys. Rev. B, 55, 10337 (1997).
[15]  T.G. Kerimova, N.A. Abdullayev, L.Y. Kengerlinski, I.A. Mamedova, N.I. Ibragimov. Physica Status Solidi C, 12, 789 (2015).