2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
ADVEGO ANTIPLAGIATE

Antiplagiat online - a free service for checking text for plagiarism, duplicates, low-quality rewriting, borrowing. Thanks to special anti-plagiarism algorithms, the text is reliably checked for uniqueness even after processing by synonymizers and programs to "bypass anti-plagiarism", "increase" the originality of the article and the percentage of document plagiarism.PLAGIA ANTIPLAGIATE

The anti-plagiarism system analyzes 14 trillion web pages, articles, books and periodicals, helping to detect possible plagiarism in your document. It is recognized as a national plagiarism checker program in 3 countries of the European Union. It uses a very accurate detection algorithm. She is able to check documents up to 1000 pages. It uses a secure SSL protocol.


Nəşriyyat

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu
H.Cavid pr., 131, AZ-1143, Bakı, Azərbaycan

Tel: 99412) 539-41-61; 539-44-02
Faks: (99412) 447 04 56
E-mail: arif@physics.ab.az

Məsul katib: Qurbanov Kamil Bəxtiyar oğlu

Издательство

Институт Физики Министерствa науки и образования Азербайджанской Республики
пр. Г.Джавида, 131, AZ 1143, Бakу, Aзeрбaйджaн

Тел:  (99412) 539-41-61; 539-44-02
Faкс: (99412) 447 04 56
E-mail: arif@physics.ab.az

Ответственный секретарь: Гурбанов Кямиль Бахтияр оглы

Publishing Office

Institute of Physics, Ministry of Science and Education Republic of Azerbaijan
H.Javid ave., 131, AZ-1143, Baku, Azerbaijan

Tel:  (99412) 539-41-61; 539-44-02
Fax: (99412) 447 04 56
E-mail: arif@physics.ab.az

For the Attention of K.B.Kurbanov – the Responsible Secretary

1. Ümumi qaydalar

“Enerqetikanın problemləri” jurnalında enerqetikanın kompleks problemləri, elektroenerqetika, istilik enerqetikasi, elektrofizika, elektrotexnologiya, informatika və yeni texnika sahələrinə həsr olunmuş elmi-texniki məqalələr dərc edilir, eyni zamanda cari xronika da verilir. Jurnalın əsas məqsədi yüksək elmi keyfiyyət kriteriyalarına cavab verən orjinal elmi-texniki məqalələrin dərc edilməsidir. Jurnal eyni zamanda konfranslar, simpoziumlar, elmi məktəblər, ümumiyyətlə elmi həyatda cərəyan edən hadisələr haqqında məlumatları da dərc edir. Redaksiya heyəti, bu və ya diqər səbəblərdən, jurnalın tələblərini təmin etməyən məqalələri dərc etməmək hüququnu özündə saxlayır.

2. Məqalələrin təqdim edilməsi

Bütün məqalələr aşağıda göstərilən ünvana, jurnalın redaksiyasına göndərilməlidir:

Azərbaycan, АZ-1143, Bakı, H. Cavid prospekti, 131
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu
Tel: (994 12) 539-41-61 ; 539-44-02;
Faks : ( 994 12 ) 447-04-56
E-mail: arif@physics.ab.az;
Məsul katib Qurbanov Kamil Bəxtiyar oğlu.

3. Məqalələrin mətninin dili

Məqalələr azərbaycan, rus və inqilis dillərində qəbul edilir. Respublika müəlliflərinin məqalələri yalnız azərbaycan və ya rus dillərində, yaxın xarici ölkələrdən olan müəlliflərin məqalələri yalnız rus dilində, uzaq xarici ölkələrin müəlliflərinin məqalələri isə yalnız inqilis dilində qəbul edilir.

4. Məqalələrin tərtib edilməsi qaydaları

4.1. Məqalələr, jurnalın redaksiyasına disket təqdim etməklə, fərdi kompyüterdə, A4 formatlı ağ kağızda, səhifənin parametrləri:

yuxarıdan və aşağıdan - 2 sm, sodan və sağdan – 2,5 sm məsafə ilə, Times New Roman 12 şriftində yazılaraq, 1 nüsxədə, sətir aralığı 1 interval olmaq şərtilə çap edilərək, qoşulmuş CD disk ilə təqdim edilir.

4.2. Məqalələrin ümumi həcmi, qrafiki materiallar, fotolar, cədvəllər, düsturlar, ədəbiyyatın siyahısı və xülasələr də daxil olmaqla 8 səhifədən yuxarı olmamalıdır.

4.3. Məqalənin birinci səhifəsinin sol küncündə Universal onluq təsnifatı (UOT) üzrə indeksi qöstərilməlidir. Sonra 1 interval aşağıdan, qalın və böyük həriflərlə məqalənin adı yazılır. Sonra 1 interval aşağıdan, qalın və böyük həriflərlə müəllifin (müəlliflərin) soyadı, adı və atasının adının baş hərifləri yazılır. 1 interval aşağıdan məqaləni təqdim edən təşkilatın adı yazılır. 1 interval aşağıdan, məqalənin mətninin dilinə uyğun olan, həcmi 10 sətirdən çox olmamaq şərtilə, 10 şrifti ilə çap edilən xülasə, açar sözlər (5-6 söz), məqalənin əsas mətninin önündə verilir. Sonra 1 interval aşağıdan məqalənin əsas mətni 12 şrifti ilə çap edilir. Bilavasitə məqalənin mətninin davamı olaraq, heç bir başlıq vermədən, yalnız 20-25 simvolluq xətt çəkərək, say sırası ilə istifadə edilən ədəbiyyatın siyahısı verilir. Sonra ardıcıl olaraq rus (və ya azərbaycan) və inqilis dillərində olan xülasələr və açar sözlər(10 şrifti ilə çap edilərək) verilir. Məqalənin mətninin sonunda, əlaqə telefonları, telefakslar və e-mail-ı qöstərməklə, müəlliflər məqaləni imzalayırlar.

4.4. Məqalənin qrafiki materialları, fotolar, cədvəllər, düsturlar mətnə uyğun yerlərdə yerləşdirilməlidir. Qrafiki materialların şərhinə aid olan yazılar məqalənin mətnində verilməlidir. Qrafiki materiallarda ədədi və ya hərfi işarələr qöstərilərək, uyğun izahatlar mətnin içərisində verilməlidir. Qrafiki materialların aşağı hissəsində say sırası verilir və adı yazıla bilər (misal üçün, Şək.3. Sınaq qurğusunun sxemi).

4.5. Ədəbiyyat say sırası qeyd edilməklə, orjinalın dilində verilir. Müəlliflərin soyadı, adı və atasının adı kursivdən istifadə etməklə yazılır. Ədəbiyyatın siyahısı aşağıda verilən nümunələr üzrə tərtib edilir:

Kitablar

1. Разевиг Д.В., Соколова М.В. Расчет начальных и разрядных напряжений газовых промежутков. М.: Энергия, 1977.- 178 с.
2. De Gennes P.G. The Physics of Liquid Crystalls. London: Cambridge Univ. Press, 1974.

Jurnallar

3. Аганов В.Г., Разевиг Д.В. // Электричество.- 1972.- № 5.- с. 32-36.
4. Ələkbərov O.Z. // Fizika-1999-№ 3- s.44-49.

Depone edilmiş əl yazması

5. Иванов Л.П. М., 1985. 40с. - Деп. в ВИНИТИ 25.10.85, №19233.

Dissertasiyalar

6. Петров В.Г. Дис. канд. физ.-мат. наук. Л.: Институт Высокомолекулярных соединений, 1985.
7. Сидоров Н.В. Дис. д-ра хим. наук. Новосибирск: Институт Химии, 1979.

Müəlliflik şəhadətnamələri və patentlər

8. Алиев С.Г., Джалалов К.Х. А.С. 163514 СССР // Б.И. 1988. № 4.с.50

9. Пат. 3386968 США // РЖ ФИЗ. 1970, 25,с. 400.

10. Langsam M., Savoca A.C.L. Pat. 4759776, USA,1988.

Konfranslar, simpoziumlar

11. Медведев П.Т. // Тез. докл. III Всесоюз. Совещ. по проблемам энергетики. Л.: Изд. ЛПИ, 1984, с.30.

1. Общие правила

В журнале “Проблемы Энергетики” публикуются научно-технические статьи в области комплексных проблем энергетики, электроэнергетики, теплоэнергетики, электрофизики, электротехнологии, информатики и новой техники, а также приводится текущая хроника. Основной целью журнала является публикация оригинальных научно-технических статей, отвечающих требованиям высокого научного качества. В журнале приводятся сведения о работе конференций, симпозиумов, различных научных школ, а также об интересных событиях, происходящих в научном мире. Редакция сохраняет за собой право не публиковать материалы по тем или иным причинам, не удовлетворяющим требованиям журнала.

2. Представление статей

Статьи должны быть представлены в редакцию журнала по следующему адресу:

AZ 1143, пр. Г.Джавида 131, Бakу, Aзeрбaйджaн
Институт Физики Министерствa науки и образования Азербайджанской Республики
Teл: (994 12) 539-41-61 ; 539-44-02;
Факс: ( 994 12 ) 447-04-56
E-mail: arif@physics.ab.az;
Ответственный секретарь - Гурбанов Кямиль Бахтияр оглы

3. Язык статей

Статьи принимаются на азербайджанском, русском и английском языках, причем статьи авторов из Азербайджана должны быть представлены на азербайджанском или русском языках, статьи авторов

4. Правила оформления статей

4.1. В редакцию журнала представляются статьи, набранные и напечатанные в одном экземпляре через один интервал на персональном компьютере, на белой бумаге формата А4, шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12, а также представляются в электронном виде на CD диске. Поля сверху и снизу - 2 см, слева и справа - 2,5 см.

4.2. Объем статьи не должен превышать 8 страниц, включая графические материалы, фото, таблицы, формулы, список литературы и аннотации.

4.3. В верхнем левом углу первой страницы статьи указывается индекс УДК. Через 1 интервал ниже помещается название статьи жирным и заглавным шрифтом. Через 1 интервал помещается фамилия (фамилии), и инициалы автора (авторов) жирным и заглавным шрифтом. Через 1 интервал указывается наименование организации. Через 1 интервал помещается аннотация на языке статьи объемом не более 10 строк и ключевые слова(5-6 слов) шрифтом 10. Через 1 интервал помещается основное содержание статьи шрифтом 12. В конце основного текста статьи проводится прочерк длиной 20-25 символов, после чего помещается список литературы без какого-либо названия, в порядке нумерации ссылок в тексте статьи. После этого через 1 интервал помещаются аннотации на двух других языках – русском (или азербай-джанском), английском и ключевые слова(5-6 слов) шрифтом 10. В самом конце статьи помещаются контактные телефоны, факсы и E – mail, а также подписи всех авторов.

4.4. Графические материалы, фото, таблицы, формулы помещаются в соответствующих разделах текста статьи. Надписи, относящиеся к графическим материалам, помещаются в тексте статьи. В графическом материале указываются буквенные и цифровые обозначения, а их комментарии помещаются в тексте статьи. В нижней части графического материала указывается номер и может указываться название материала ( напр., Рис.3. Схема установки… ).

4.5. Список цитированной литературы приводится на языках оригиналов. Фамилии и инициалы авторов печатаются курсивом. Список литературы оформляется по образцу, приведенному ниже:

Книги

1. Разевиг Д.В., Соколова М.В. Расчет начальных и разрядных напряжений газовых промежутков. М.: Энергия, 1977.- 178 с.
2. De Gennes P.G. The Physics of Liquid Crystalls. London: Cambridge Univ. Press, 1974.

Журналы

3. Аганов В.Г., Разевиг Д.В. // Электричество.- 1972.- № 5.- с. 32-36.
4. Ələkbərov O.Z. // Fizika-1999-№ 3- s.44-49.

Депонированные рукописи

5. Иванов Л.П. М., 1985. 40с. - Деп. в ВИНИТИ 25.10.85, №19233.

Диссертации

6. Петров В.Г. Дис. канд. физ.-мат. наук. Л.: Институт Высокомолекулярных соединений, 1985.
7. Сидоров Н.В. Дис. д-ра хим. наук. Новосибирск: Институт Химии, 1979.

Авторские свидетельства и патенты

8. Алиев С.Г., Джалалов К.Х. А.С. 163514 СССР // Б.И. 1988. №

9. Пат. 3386968 США // РЖ ФИЗ. 1970, 25,с. 400.

10. Langsam M., Savoca A.C.L. Pat. 4759776, USA,1988.

Конференции, симпозиумы

11. Медведев П.Т. // Тез. докл. III Всесоюз. Совещ. по проблемам энергетики. Л.: Изд. ЛПИ, 1984, с.30.

1. General Rules

The Journal of Electric Power is dedicated to publicize scientific research articles reflecting the current problems in the electric power systems, heat transfer, technology and information technology, and digests. The main purpose of the Journal is publishing of the original scientific articles, meeting high quality requirements. The journal also informs about the results of conferences, seminars, various scientific schools, and the events taking place in the scientific society. The editorial board reserves the right not to publish the submitted documents, which for various reasons do not satisfy the requirements of the Journal.

2. Submission of the papers

The papers must be submitted to the editorial body at the following address:

131, H.Javid ave., AZ-1143, Baku, Azerbaijan
Institute of Physics Ministry of Science and Education Republic of Azerbaijan
Tel: (994 12) 539-41-61 ; 539-44-02;
Fax : ( 994 12 ) 447-04-56
E-mail: arif@physics.ab.az;
For the Attention of K.B.Kurbanov – the Responsible Secretary

3. The Language

The papers can be accepted in either of Azeri, Russian or English. The papers submitted by Azerbaijani authors must be submitted in Azeri and Russian, the papers of those from CIS countries–in Russian, and those originated from the countries outside CIS-in English.

4. The papers must be submitted in the following format

4.1. The hard copy of the paper must be submitted on the A4 format in 1-line interval, typed in “Times New Roman”, in 12 font, with the borders from top and bottom – 20 mm, from left and right – 25 mm. The electronic copy on a CD-disk should be submitted along with the hard copy.

4.2. The paper must not contain more than 8 pages of text, inclusive of any graphs, photos, formulas, reference lists and annotations.

4.3. In the upper left corner of the paper the index of UDC must be indicated. Below that, omitting one line, the name of the article must be placed printed in a BOLD CAPITAL LETTERS. Underneath the name of the paper, omitting 1 line, the name of the author(s) printed in capital letters must be printed. Below that, omitting 1 line, the name of the organization must be indicated, which supported the research. The abstract follows that, leaving 1 line of blank space, which must be no more than 10 lines and keywords(5-6 words) of font 10. The text of the paper follows the abstract, leaving 1 line. Drawing a line with the length 20-25 symbols must indicate the end of the text. The reference list is printed below the line, following the same order as it was referred to in the text. Below the reference list, the summaries and keywords(5-6 words)in Russian and English must follow. At the end of the paper, the contact details must be placed, and also all the authors must put their signatures.

4.4. All graphic materials, photos, tables, formulas must be placed in the corresponding place of the text. The legends must be placed in the text. All the keys to the symbols must be given in the text of the paper. Below the graphic material the number can be indicated followed by the name of the material (e.g. Fig. 3. Schematic drawing of the installation…)

4.5. The cited materials must be referred to using their original language. The names of authors must be given in italics. The reference list must follow the example below:

Books

1. Разевиг Д.В., Соколова М.В. Расчет начальных и разрядных напряжений газовых промежутков. М.: Энергия, 1977.- 178 с.
2. De Gennes P.G. The Physics of Liquid Crystalls. London: Cambridge Univ. Press, 1974.

Journals

3. Аганов В.Г., Разевиг Д.В. // Электричество.- 1972.- № 5.- с. 32-36.
4. Ələkbərov O.Z. // Fizika-1999-№ 3- s.44-49.

Deposited manuscripts

5. Иванов Л.П. М., 1985. 40с. - Деп. в ВИНИТИ 25.10.85, №19233.

Ph.D or doctoral theses

6. Петров В.Г. Дис. канд. физ.-мат. наук. Л.: Институт Высокомолекулярных соединений, 1985.
7. Сидоров Н.В. Дис. д-ра хим. наук. Новосибирск: Институт Химии, 1979.

Copyright certificates and patents

8. Алиев С.Г., Джалалов К.Х. А.С. 163514 СССР // Б.И. 1988. № 4.с.50
9. Пат. 3386968 США // РЖ ФИЗ. 1970, 25,с. 400.
10. Langsam M., Savoca A.C.L. Pat. 4759776, USA,1988.

Conferences, symposiums

11. Медведев П.Т. // Тез. докл. III Всесоюз. Совещ. по проблемам энергетики. Л.: Изд. ЛПИ, 1984, с.30.