Electronic Library
Institute of Physics, Azerbaijan National Academy of Sciences

Ana səhifə|  Главная|  Home|  Jurnallar| Журналы| Journals| Kitablar|Книги|Books|

Elektron kitabxana və informasiya sistemləri bütün idarə aspektləri üzrə məlumatları dərc edir və adətən kitabxana, arxiv, muzey, qalereyalar, informasiya mərkəzləri və informasiya sənayesində informasiya texnologiyasından istifadə edir. İlk növbədə kitabxana və informasiya mərkəzlərinin avtomatlaşdırılması, saxlanması, məlumatın bütün formalarının bərpası və informasiyanı istifadəçilər üçün çatdırılması durur. Proqram həmçinin məlumatlar bazasına da aiddir:
* dizayn və idarə;
* məlumatın saxlanma üsulları;
* məlumatların yayılması;
* kommunikasiya texnologiyaları və şəbəkə təminatı;
* internet;
* interfeys dizaynı;
* sistemlərin əldə edilməsi;
* təlim və dəstək;
və qiymətləndirmə sistemi;

texniki informasiya üçün: prof. Tələt Mehdiyev


Электронная библиотека и информационные системы публикуют материалы по всем аспектам управления и обычно использует информационные технологии в библиотеках, архивах, музеях, галереях, информационных ценрах и информационной промышленности. На первом месте стоят автоматизация библиотеки и информационных центров, хранение и восстановление всех форм информации и доведение информации до пользователей. Программа также касается базы данных:
* дизайн и управление;
* методы хранения информации;
* распространение информации;
* сетевое обеспечение и коммуникацинные технологии;
* интернет;
* дизайн интерфейса;
* приобретение систем;
* обучение и поддержка;
и оценка системы.

для технической информации: проф. Талат Мехтиев


Electronic library and information systems publishes material on all aspects of the management and use of information technology in libraries and archives, museums and galleries,information centres, and the information industry generally. The automation of library and information services, the storage and retrieval of all forms of information, and the delivery of information to end users are primary interests. Program is also concerned with database:
* design and management;
* techniques for storing
* and distributing information;
* networking and communications technology;
* the Internet;
* user interface design;
* the procurement of systems;
* user training and support;
and system evaluation.

for a technical information: prof. Talat Mehdiyev

© Changed 21.11.2016 Institute of Physics. All rights Reserved.