KONFRANSLAR ANONS
  Fiz.Akt.Probl.2023      H.Ə. Əliyev 2023      Türkiyə 2023      İmanov 2022      Şahtaxtinski 2022      MTCMP-2018      INTAS/INASP      Physics-2005      TPE - 2006      ICTMC-17      PRIMA-ERA      IC IN ATLAS   

26 Aprel 2024


"AZƏRBAYCANDA ƏTRAF MÜHİTİN SAĞLAMLAŞDIRILMASINDA ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ROLU” MÖVZUSUNDA ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANS KEÇİRİLƏCƏKDİR


23-24 may 2024-cü il tarixlərində Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanda ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rolu” mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçiriləcəkdir.

Oxumaq üçün daxil olun

25 Sentyabr 2023


"FİZİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ" MÖVZUSUNDA RESPUBLİKA KONFRANSI


Noyabr 2023-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu akademiklərin: H. Abdullayev, Ç. Cuvarlı, E. Salayev, M. Kərimov və B. Əsgərovun xatirələrinə həsr olunmuş "FİZİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ" mövzusunda Respublika konfransı keçiriləcəkdir.

jophphysics@gmail.com e-mailinə göndəriləcək məqalələr 01 Noyabr 2023-cü il tarixinədək qəbul olunur.

Oxumaq üçün daxil olun

16 Mart 2023


ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN 100 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ BEYNƏLXALQ KONFRANS


08-09 İyun 2023-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş “NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ FİZİKANIN İNKİŞAFI” mövzusunda Beynəlxalq konfrans keçiriləcəkdir.

jophphysics@gmail.com e-mailinə göndəriləcək məqalələr 10 may 2023-cü il tarixinədək qəbul olunur.


Oxumaq üçün daxil olun

16 Mart 2023


"AZƏRBAYCAN FİZİKLƏRİNİN TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ ELM VƏ TƏHSİL SAHƏSİNDƏKİ FƏALİYYƏTİ" MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS

11-12 Sentyabr 2023-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu Türkiyə Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş "AZƏRBAYCAN FİZİKLƏRİNİN TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ ELM VƏ TƏHSİL SAHƏSİNDƏKİ FƏALİYYƏTİ" mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçiriləcəkdir.

jophphysics@gmail.com e-mailinə göndəriləcək məqalələr 20 iyul 2023-cü il tarixinədək qəbul olunur.

Oxumaq üçün daxil olun

25 Aprel 2023


КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ “ЛОМОНОСОВ” 20 МАЯ 2023 ГОДАУважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международном конкурсе молодых учёных "ЛОМОНОСОВ"

Oxumaq üçün daxil olun

28 Fevral 2023


THE 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON "TECHNICAL AND PHYSICAL PROBLEMS OF ENGINEERING" ICTPE-2023


31 October 2023 International Organization of IOTPEOxumaq üçün daxil olun

28 Fevral 2023


INTERNATIONAL CONFERENCE Advanced Laser Technologies ALT’23


The 30th annual International Conference on Advanced Laser Technologies ALT’23. Samara, Russia, 18–21 September 2023

Oxumaq üçün daxil olun

20 Fevral 2023


"MÜASİR TƏBİƏT VƏ İQTİSAD ELMLƏRİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ" MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS


05-06 May 2023-cü il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcəkdir.Oxumaq üçün daxil olun

28 Fevral 2023


74th INTERNATIONAL ASTRONAUTICAL CONGRESS
Second message


We are very pleased to announce that the abstract submission deadline for IAC 2023 has been extended to 10 March 2023 (23:59 CET) due to a high number of requests. To find out more about what to expect at the IAC 2023, visit the official congress website: https://iac2023.org/travelling-to-baku...

Oxumaq üçün daxil olun

30 Mart 2023


ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN 100 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ "III FİZİKA, RİYAZİYYAT, VƏ ASTRONOMİYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ" MÖVZUSUNDA ELMİ KONFRANS


Naxçıvan Dövlət Universitetində 12 May 2023-cü il tarixində Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "III Fizika, riyaziyyat, və astronomiyanın aktual problemləri" mövzusunda respublika elmi konfransı keçiriləcəkdir.

Oxumaq üçün daxil olun:
list 1
list 2

01 Fevral 2023


74-CÜ BEYNƏLXALQ ASTRONAVTİKA KONQRESİ

Bakı şəhərində 4-6 oktyabr 2023-cü il tarixlərində 74-cü beynəlxalq astronavtika konqresi keçiriləcəkdir

Oxumaq üçün daxil olun

30 Yanvar 2023


БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

5 марта 2023 г. состоится:
IV Международная Научно-Практическая Конференция

Oxumaq üçün daxil olun

30 Yanvar 2023


“HƏRB SƏNƏTİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” MÖVZUSUNDA RESPUBLİKA ELMİ-PRAKTİK KONFRANS3-4 May 2023-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin rəhbərliyi ilə Milli Müdafiə Universitetində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Hərb sənətinin aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi-Praktik Konfransı keçiriləcəkdir.
Oxumaq üçün daxil olun

17 Oktyabr 2022


“ELEKTROENERGETİKANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ-TEXNİKİ KONFRANS


Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası Konfransla bağlı məlumat:
17-18 noyabr tarixlərində Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının “Gəmi elektroavtomatikası” kafedrasının təşkilatçılığı ilə “Şuşa ili”nə həsr olunmuş “Elektroenergetikanın müasir problemləri və inkişaf perspektivləri” mövzusunda online Beynəlxalq elmi-texniki konfrans keçirəcək.
Oxumaq üçün daxil olun

26 Yanvar 2022


AKADEMİK L.M. İMANOVUN 100 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ “MOLEKULYAR SPEKTROSKOPİYA” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANSAzərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu fizikləri akademik L.M. İmanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Molekulyar spektroskopiya” mövzusunda Beynəlxalq Konfransda iştirak etməyə dəvət edir.
Konfrans 2022-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarında Şuşa və Bakı şəhərlərində keçiriləcək.


Oxumaq üçün daxil olun

27 Yanvar 2022


AKADEMİK M.H. ŞAHTAXTİNSKİNİN 90 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ “KOMPOZİSİYALI QURULUŞLAR FİZİKASI” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANSAzərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu fizikləri akademik M.H. Şahtaxtinskinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Kompozisiyalı quruluşlar fizikası” mövzusunda Beynəlxalq Konfransda iştirak etməyə dəvət edir. Konfrans 2022-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında Naxçıvan və Bakı şəhərlərində keçiriləcək.


Oxumaq üçün daxil olun