Ana səhifə Azərbaycan MEA Jurnallar      >
SAA  Sektor Telefon
 f.r.e.d., prof. H.X. Əjdərov  Ümumi sektor  +99412 539 32 18
 f.r.e.d., prof. H.B. İbrahimov  Yarımkeçiricilərdə və yarımkeçirici nanostrukturlarda köçürmə  hadisələri  +99412 539 72 11
 f.r.e.d., prof. H.X. Əjdərov  Yarımkeçiricilərdə aşqarlar  +99412 539 32 18
 f.r.e.d., dosent Q.C. Sultanov  Bərk cisimlərdə rezonans hadisələri  +99412 432 27 49
 f.r.e.d., dosent N.A. Abdullayev  Almazabənzər və çoxkomponentli birləşmələrin optik və  transport xassələri  +99412 539 51 63
 f.r.e.d., dosent H.N. Vəzirov  Vakuum fotoelektronikası  +99412 432 47 25
 akad. Ç.O. Qacar  Molekulyar spektroskopiya  +99412 537 23 66
 f.e.d., dosent A.İ. Asvarov  Kosmik şüa mənbələri fizikası  +99412 432 37 60
 akad. A.M. Həşimov  Yüksək gərginliklər fizikası və texnikası  +99412 539 31 16
 akad. T.C. Cəfərov  Günəş və hidrogen elementləri  +99412 539 37 25
 f.r.e.d., dosent M.Ə. Alcanov  Kriogen texnologiyası  +99412 432 27 49
     
 f.r.e.d., dosent S.S. Rəhimov  İnnovasiya sektoru  +99412 537 11 05
 f.r.e.d., prof. Yu.Q. Əsədov  Quruluş və quruluş-çevirilmələri  +99412 539 21 35
 f.r.e.d., prof. S.H. Abdullayeva  Bionanostrukturlar fizikası  +99412 539 40 57
 müxbir üzv R.R. Hüseynov  Bərk cisim nəzəriyyəsi  +99412 539 20 43
 f.r.e.d., dosent M.M. Babayev  Nanokristallar fizikası  +99412 539 34 16
 müxbir üzv, S.İ. Mehdiyeva  Qeyri-kristallik yarımkeçiricilərin fizikası  +99412 539 35 28
 f.r.e.d., prof. T.Q. Məmmədov  Optoelektronika  +99412 539 74 79
 f.r.e.d., dosent A.H. Bayramov  Nazik təbəqəli strukturlar  +99412 539 13 08
 f.r.e.d., dosent İ.S. Həsənov  İnfraqırmızı fotoelektronika və plazma hadisələri  +99412 432 43 36
 f.e.d., dosent O.Z. Ələkbərov  Yarımkeçirici strukturların fotoelektrik və optik diaqnostikası  +99412 539 11 05
 akad., N.T. Məmmədov  Spektroskopik ellipsometriya  +99412 537 32 59
 f.r.e.d., prof. Ş.M. Nağıyev  Nüvə tədqiqatları  +99412 539 32 61
 f.r.e.n., F.T. Xəlil-zadə  Yüksək enerjilər fizikası  +99412 539 24 32
 f.r.e.d., dosent E.M. Şahverdiyev  Dinamik sistemlərdə xaos  +99412 537 21 49
 f.r.e.d., dosent A.İ. Nəcəfov  Materialşünaslıq  +99412 539 47 33
 akad., Ə.P. Nəhmədov  Kondensə olunmuş hallar və kvant fazaları  +99412 539 32 59
 f.r.e.d., dosent S.S. Rəhimov  Tətbiqi fizika  +99412 537 11 05
 f.e.d., dosent İ.R. Əmiraslanov  Kristalloqrafiya  
     
 akad. C.Ş. Abdinov  Fənlərarası sektor  +99412 537 11 04
 f.r.e.d., prof. B.A. Tahirov  Darzolaqlı yarımkeçiricilər və yuxarıtemperaturlu ifratkeçiricilər  +99412 539 72 11
 f.r.e.d., prof. O.B. Tağıyev  Yarımkeçiricilərdə tarazlıqda olmayan elektron proseslərinin  fizikası  +99412 539 67 95
 f.r.e.d., dosent E.Ə. Cəfərova  Heteroquruluşlar fizikası  +99412 539 40 57
 akad. C.Ş. Abdinov  Bərk cisim elektronikası  +99412 432 27 16
 f.r.e.d., prof. H.R. Nuriyev  Epitaksial təbəqələr və strukturlar  +99412 432 47 04
 akad. A.M. Paşayev  Akustooptika  +99412 539 58 08
 f.r.e.d., prof. E.M. Kərimova  Kristallofizika  +99412 539 59 13
 f.r.e.d., prof. M.Ə. Qurbanov  Nano- və aktiv kompozitlər fizikası  +99412 539 32 09
 f.r.e.d., prof. Ə.İ. Məmmədov  Qeyri-standart nəzarət və diaqnostika  +99412 539 51 69
     
 akad. Ç.O. Qacar  İnformasiya sektoru  +99412 537 23 66
 f.r.e.d. T.R. Mehdiyev  İnformasiyanın qəbulu, saxlanması və işlənməsi  +99412 539 32 23
 f.e.d., dosent S.B. Bağırov  Yeni texnologiyaların tətbiqi  +99412 539 41 91
 f.e.d., dosent H.M. Əsgərov  Elmi-texniki informasiya və patent tədqiqatları  +99412 539 27 08
 f.e.d., dosent E.R. Həsənov  Ensiklopediya və terminologiya  +99412 539 72 18
     
 müxbir üzv O.K. Qasımov  Biofizika və Smart Materiallar Mərkəzi  
 f.r.e.d., prof. T.M. Hüseynov  Ekoloji biofizika  +99412 433 24 22
 müxbir üzv O.K. Qasımov  Biopolimerlərin və toksinlərin spektroskopiyası  +99412 510 69 33
     

Changed:  Talat Mehdiyev.  15.05.2017 Institute of Physics. All Rights Reserved.