INSTITUTE


CONFERENCE


LIBRARY


THESES


POWER ENG


TRANSACT


AJP Fizika


AJP Fizika C

 Changed:  Talat Mehdiyev   Institute of Physics.  All Rights Reserved

jophphysics@gmail.com

Müasir texnologiyaların əsasını təşkil edən yarımkeçiricilər və bərk cisimlərlər fizikası, nanoelektronika və hesablama sistemləri, elektromaqnit dalğa mənbələri və qəbuledici sistemlər, nüvə fizikası, elementar hissəciklər fizikası və sairənin energetik çeviricilər nöqteyi-nəzərindən perspektivli sahələrini inkişaf etdirən Fizika İnstitutu - İnnovasiya Tədqiqatlar Mərkəzi Elmlər Akademiyasının tərkibində 1945-ci ildən müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərir. 2023-cü ildən Fizika İnstitutu Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərir.

Institute of Physics - Center for innovative research in the field of physics of semiconductors and solid states, nanoelectronics and computing techniques, sources and receivers of electromagnetic waves, nuclear and elementary particles physics, and other promising development directions from the point of view of energy converters, which form the basis of modern technologies, successfully functions as part of the Academy of Sciences 1945. Since 2023, the Institute of Physics has functioned as part of the Ministry of Science and Education the Republic of Azerbaijan