INSTITUTE


ANAS


INNOVATIONS


LIBRARY


THESES


AJP Fizika E


AJP Fizika A


POWER ENG


TRANSACT

 Changed:  Talat Mehdiyev   11.10.2021 Institute of Physics. All Rights Reserved

jophphysics@gmail.com

Müasir texnologiyaların əsasını təşkil edən yarımkeçiricilər və bərk cisimlərlər fizikası, nanoelektronika və hesablama sistemləri, elektromaqnit dalğa mənbələri və qəbuledici sistemlər, nüvə fizikası, elementar hissəciklər fizikası və sairənin energetik çeviricilər nöqteyi-nəzərindən perspektivli sahələrini inkişaf etdirən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu - İnnovasiya Tədqiqatlar Mərkəzi Elmlər Akademiyasının tərkibində 1945-ci ildən müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərir.

Institute of Physics of the National Academy of Sciences of Azerbaijan - Center for innovative research in the field of physics of semiconductors and solid states, nanoelectronics and computing techniques, sources and receivers of electromagnetic waves, nuclear and elementary particles physics, and other promising development directions from the point of view of energy converters, which form the basis of modern technologies, successfully functions as part of the Academy of Sciences 1945.