CONTENT OF JOURNALS

202101 az Y.İ. Alıyev, AgCuS birləşməsinin termodinamik xassələrinə qamma şüaların təsiri 03  pdf 
202101 az А.İ. Əhmədov, А.М. Abdullayev, İ.N. İbrahimov, М.C. Nəcəfzadə, M.A. Alcanov, M.K. Xudayarova, Q.C. Sultanov
Ni0.25Fe0.75Cr2S4 maqnit yarimkeçiricinin maqnit və elektrik xassələri
06  pdf 
202101 az R.Q. Abaszadə, R.İ. Ələkbərov, Karboksil qrupu ilə funksionallaşdırılmış karbon nanoborunun rentgen difraksiya səpilməsinin analizi 10  pdf 
202101 az Ə.İ. Məmmədov, R.Z. Mehdiyeva, S.H. Cabarov, R.E. Hüseynov, BaFe12-xAlxO19 bərk məhlullarının lüminessensiya xassələri 13  pdf 
202101 az Paşayev Faiq Heydər oğlu, Həsənov Arzuman Qardaşxan oğlu, Abdullayeva Sübhanə Füzuli qızı,
Dəmir nanohissəciyin maqnit xassələrinin tədqiqi
17  pdf 
202101 az E.Ə. kərimov,
IrSi-Si əsasında mikrosxemlərdə radiasiya effektləri
21  pdf 
202101 az Arzuman Q. Həsənov,
(MnxZn1-xFe2O4)n , x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 nanohissəciklərinin riyazi modelləşdirilməsi və tədqiqi
25  pdf 
202101 az E.Ə. Kərimov, S.N. Musayeva,
Elektron cihazların işləmə qabiliyyətinin analizi üçün hidrodinamik metod
31  pdf 
202101 az L.H. Həsənova, A.Z. Abasova,
Qamma kvantlarla şüalanmanın Сu3In5S9 monokristalının elektrik xassələrinə təsiri
34  pdf 
202101 az V.N. Cəfərova,
LDA(GGA), LDA(GGA)+U metodları ilə ZnO kristalının struktur və elektron xassələrinin təməl prinsiplərdən tədqiqi
36  pdf 
202101 az F.İ. Əhmədov, A.H. Məmmədli, Q.S. Əhmədov, Z.Y. Sadıqov, A.Z. Sadıqov, M. Holik, E. Yilmaz, S. Nuriyev,
MSFD-3NM fotodiodları və LFS ssintilyatorunun qamma şüaları qeydetmə həssaslığının tədqiqi
40  pdf 
202004 az S.R. Azimova Crystallization of Bi2Te2.7Se0.3 [Ni] layers and surface structure 03  pdf 
202004az S.I. Ibrahimova An investigation of the thermal expansion properties of CuGaIn2Se5 solid solution crystal by high-temperature X-ray diffraction 06  pdf 
202004az N.M. Namazova Rb1-xNaxNO3(x=0,025, 0,05) research of acquisition of crystals X-ray and DTA methods 09  pdf 
202004az Sh.N. Aliyeva The optical properties of granulated Ni1-xZnxFe2O4nanofilms 13  pdf 
2020 03az H.S. Aliyev, E.A. Kerimov The effect of ionizing radiation on the parameters of semiconductors 03  pdf 
2020 03az A.H. Aydemirova Blood plasma classıfıcatıonh of myoma patıents usıng ftır spectroscopy 08  pdf 
202003az A.R. Imamaliev, M.A. Ramazanov, G.M. Bayramov, Sh.A. Humbatov
The influence of size effect of BaTiO3 particles on dielectric properties of smectic a liquid crystals with negative dielectric anisotropy
13  pdf 
202003az S.S. Rzaeva The electrıc charge of the fermıons ın elementary partıcle physıcs 19  pdf 
202003az F.I. Ahmadov, G.S. Ahmadov, Z.Y. Sadygov, A.Z. Sadigov, A.H. Mammadli, N.V. Sadigova, M. Holik, E. Yilmaz
Investıgatıon of parameters of new sılıcon photomultıplıers MAPD-3NM
23  pdf 
202002az H.S. Aliyev, E.A. Kerimov S.N. Musayeva The main physical processes at ion penetration into the solid state 03  pdf 
202002az G. Gasanov Arzuman Mathematical modeling of the electronic structure of tetrahedral gold nanoparticles and its properties 08  pdf 
202002az R.G. Abaszade, R.İ. Alakbarov, O.A. Aliyev, Sh.K. Safaraliev Raman analysis of carbon nanotubes deposited on substrate by different methods 13  pdf 
202002az S.S. Ragimov, A.A. Saddinova, T.T. Bagirov Thermoelectric properties of (AgSbSe2)0,8(PbTe)0,2 solıd solutıon 16  pdf 
202002az I. Gasimoglu, G.S. Mehdiyev, Z. Gadiroglu, A.G. Bagirov The electrical and optical properties of CuAlSe2 single crystal nanoparticles 20  pdf 
202002az R.G. Abaszade Analysıs of carbon nanotubes 25  pdf 
202002az T.H. Ismayilov, S.I. Zeynalova Energy levels in quantum fılm with parabolic potential 30  pdf 
202002az J.R. Sultanova The investigation of electric properties of nano-composites on the base of polymer and magnetic nanoparticles in the dependence on nanofiller concentration 34  pdf 
202002az E.A. Kerimov Methods of noise description in nanoelectronic devices 40  pdf 
202002az I.F. Yusibova The structural properties of Ni-Zn ferrites doped by Cu 44  pdf 
202002az Rasim B. Aslanov, Laman M. Suleymanova The investigation of protein dynamics in silk fibroin by the way of recombination of free radicals under the influence of ultraviolet beams 50  pdf 
202002az S.F. Samadov The investigation of dielectric and electric properties of TlGaSe2 crystals implanted by H+ and He2+ ions 57  pdf 
202001az H.S. Aliyev The ınfluence of varıous physıcal processes on the charge state of polymers 03  pdf 
202001az E.A. Kerimov, S.N. Musaeva Problems of silicon nanoelectronics and ways of their solution 07  pdf 
202001az B.G. Pashayev Determination of conformation and dimensions of polyethylene glycol macromolecule in the systems water-polyethylene glycol-KCl by viscosimeter method 11  pdf 
202001az R.F. Sadikhli, M.E. Khaligzadeh Local structure and optical properties of Se - Sb chalcogenide glassy semiconductor system 17  pdf 
202001az H.I. Mammadova The local structure of chalcogenide glassy semiconductors of system As-Ge-Se 23  pdf 
202001az I. Gasimoglu, G.S. Mehdiyev, Z. Gadiroglu, G.M. Asgerov, N.V. Makhmudova, E.S. Huseynova Influence of nano-objects formed on surface of CuInS2 single crystals on their electric and optical properties 27  pdf 
202001az R.F. Hasanov Analysis of the influence of sulphur on the diameter of carbon nanotubes 31  pdf 
202001az R.G. Abaszade X-ray diffraction analysis of carbon nano-tubes doped by 10% gadolinium 36  pdf 
202001az V.N. Jafarova AB-initio study of band structure and zno density of states 39  pdf 
202001az E.O. Mansurova Condıtıons of ınternal and external ınstabılıty ın semıconductors ın the presence of recombınatıon 44  pdf 
202001az S.I. Zeynalova Densıty of states of electron gas ın non-standard quantum wells 50  pdf 
202001az N.N. Abdulzade, S.Q. Nurıyeva, G.T. Askerkhanova, N.N. Mursakulov X-ray dıffractıon analysıs, photolumınescence, and raman spectra ın thın Cu2ZnSnSe4 fılms obtaıned by the magnetron sputterıng method 53  pdf